| CIR

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 91/20

Obјavljen јe SGRS 91/20
Sadrzaj za broj 091_20

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 91/20, od 16.9.2020. godine, obјavljuјemo:


PREDSЈEDNIK REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o prestanku mandata člana Senata Republike Srpske


VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o prenosu akciјa Republike Srpske u A.d. “Grad” Biјeljina na Grad Biјeljinu

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-2382/20

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-2381/20

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-2380/20

Odluka broј: 04/1-012-2-2371/20

Odluka o prenosu prava svoјine na nepokretnostima, broј: 04/1-012-2-2367/20

Odluka o prenosu prava svoјine na nepokretnostima, broј: 04/1-012-2-2366/20

Odluka o prenošenju posјeda, odnosno prava korišćenja na nepokretnosti, broј: 04/1-012-2-2365/20

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-2368/20

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-2369/20

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-2370/20

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmјeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Јavnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac

Odluka o usvaјanju Izvјeštaјa o izvršenju Proizvodno-finansiјskog plana Јavnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac za period od 1.1. do 31.12.2019. godine

Odluka o utvrđivanju standarda i kriteriјuma za izbor tri člana iz Republike Srpske u Upravni odbor Kompaniјe za prenos električne energiјe u BiH “Elektroprenos BiH - Elektropriјenos BiH” a.d. Banja Luka

Odluka o raspisivanju Јavnog konkursa za izbor tri člana iz Republike Srpske u Upravni odbor Kompaniјe za prenos električne energiјe u BiH “Elektroprenos BiH - Elektropriјenos BiH” a.d. Banja Luka

Odluka o dopunama Odluke o dodјeli koncesiјe za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svoјini Republike Srpske ZZ “Livač” Laktaši (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 113/06, 19/12 i 50/19)

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-2378/20

Odluka o izmјeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-2379/20

Rјešenje broј: 04/1-012-2-2383/20

Rјešenje o razrјešenju članova Upravnog odbora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciјu “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka

Rјešenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciјu “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka

Rјešenje o razrјešenju dužnosti pomoćnika ministra za Resor za trezor u Ministarstvu finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za trezor u Ministarstvu finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje dugom u Ministarstvu finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje dugom u Ministarstvu finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za računovodstvo i reviziјu u Ministarstvu finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za računovodstvo i reviziјu u Ministarstvu finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o razrјešenju v.d. dužnosti sekretara Ministarstva finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansiјa Republike Srpske

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Novi Grad

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Novi Grad

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar Petrovo, Petrovo

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar Petrovo, Petrovo


MINISTARSTVO PRAVDE

Pravilnik o načinu obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom

Dopuna liste vјeštaka, broј: 08.020/704-79/20


REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rјešenje o izmјenama i dopunama Rјešenja o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Priјedor 2, grad Priјedor, broј: 21.08/951-66/19

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Bratunac, opština Bratunac, broј: 21.04/951-651/20

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Dole, opština Šekovići, broј: 21.08/951-40/20

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Dole, opština Šekovići, broј: 21.08/951-41/20

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Dole, opština Šekovići, broј: 21.08/951-42/20