Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Оглашавање у Службеном гласнику

ЦИЈЕНЕ УСЛУГА ОБЈАВЉИВАЊА И ОГЛАШАВАЊА 
у “Службеном гласнику Републике Српске” са ПДВ-ом

 

Цијена објаве огласа у “Службеном гласнику Републике Српске“ за правна лица утврђује се у износима како слиједи:

1.  oбјављивање правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста министарстава, републичких органа, републичких управних организација и осталих управа:

цијена за једну започету страницу објаве......................................................................... 169,65 КМ,

 

2. oбјављивање статута, колективних уговора и осталих општих аката правних лица и органа управљања:

      цијена за једну започету страницу објаве......................................................................... 234,00 КМ,

 

3. oбјављивање јавних позива, конкурса, лицитација, обавјештења, одлука, рјешења:

цијена по једном куцаном реду на формату А4................................................................... 8,19 КМ,

 

4. објављивање:

-   уписа у судски регистар правних лица, удружења грађана, фондација, као што су: упис, брисање, измјена, допуна, одбацивање захтјева; измјена података (адреса, оснивач); смањење/повећање основног капитала; преузимање, стицање и свака намјена дионица, престанак рада и сл.,

-  судских огласа, као што су: позив на рочиште, стечај (забиљежбе, отварање, позив за диобу, затварање, одбијање приједлога за стечај и сл.), ликвидација (забиљежбе, отварање, позив на расправу, затварање, одбијање приједлога за ликвидацију и сл.), оставински поступак, постављење привременог заступника и остали судски огласи:

цијена по једном куцаном реду на формату А4............................................................ 9,36 КМ,

 

5. објављивање изгубљених или неважећих докумената/исправа, као што су: лиценце, ПДВ увјерења, потврда о регистрацији дјелатности, печати и штамбиљи, зелени картон, полиса осигурања, мјенице, дозволе за рад, потврде о власништву возила, потврде о регистрацији возила, регистарске таблице и сл.:

цијена по једном документу.............................................................................................. 29,25 КМ.

 

Цијена објаве огласа у “Службеном гласнику Републике Српске“ за физичка лица утврђује се у износу како слиједи:

1.    за проглашење умрлих (несталих), доказивање смрти:

цијена по једном куцаном реду на формату А4 .............................................................. 5,00 КМ,

 

2.  за изгубљене и украдене личне документе (личне карте, возачке дозволе, зелени картони; полисе осигурања, мјенице, дозволе за рад, потврде о власништву возила, потврде о регистрацији возила, регистарске таблице, ЦЕМТ дозволе, лиценце превозника, исказнице возача, индекс, свједочанства, увјерења о положеном испиту; радне књижице, дипломатске картице и боравишне картице, цертификати и исказнице за самосталне рачуновође, исказнице за обављање физичке заштите, војне књижице, РВИ исказнице, исказнице за повлаштену вожњу, тахографске карте, банковне и штедне књижице и сл.), које су издате од стране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ:

цијена по једном документу............................................................................................ 7,00 КМ,

 

3. за изгубљене и украдене путне исправе (пасоши, дипломатски пасоши, службени пасоши, заједнички пасоши, путни листови, поморске, односно бродске књижице и други документи којима се, у складу са међународним уговором, омогућава путовање држављана БиХ у иностранство), које су издате од стране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикт БиХ:

цијена по једном документу............................................................................................ 15,00 КМ,

 

4.  за изгубљене и украдене личне документе (личне карте, возачке дозволе, зелени картони, полисе осигурања, мјенице, дозволе за рад, потврде о власништву возила, потврде о регистрацији возила, регистарске таблице; ЦЕМТ дозволе, лиценце превозника, исказнице возача, индекси, свједочанства, увјерења о положеном испиту, радне књижице, дипломатске картице и боравишне картице, цертификати и исказнице за самосталне рачуновође, исказнице за обављање физичке заштите, војне књижице, РВИ исказнице, исказнице за повлаштену вожњу, тахографске карте, банковне и штедне књижице и сл.), које су издате од стране надлежног органа других/страних држава:

цијена по једном документу............................................................................................. 20,00 КМ,

 

5. за изгубљене и украдене путне исправе (пасоши, дипломатски пасоши, службени пасоши, заједнички пасоши, путни листови, поморске, односно бродске књижице и други документи којима се, у складу са међународним уговором, омогућава путовање страних држављана у иностранство), које су издате од стране надлежног органа других/страних држава:

цијена по једном документу............................................................................................ 40,00 КМ.

 


Напомена:

- страница је куцана страница текста у формату А4, писмо величине 12 pt (фонт) у прореду 12 pt;

- ред је куцани ред на формату А4 са писмом величине 12 pt (фонт), а број редова подразумијева број предмета у заглављу, текст и потпис.

Електронску верзију вашег огласа (конкурса, јавних позива, обавјештења, аката градова, општина, предузећа и установа) за објаву можете доставити на е-маил: sgrs.oglasi@slglasnik.org. Додатне информације можете добити на број телефона: 051/456-344.

Електронску верзију судских објава можете доставити на е-маил: sgrs.oglasi.su@slglasnik.org или путем телефакса 051/456-342.

Да би ваш оглас био објављен у једној од ових рубрика, уз електронску верзију, коју шаљете на наведене е-маил адресе, неопходно је доставити оригинал огласа (са печатом и потписом) на адресу ЈУ Службени гласник Републике Српске, Вељка Млађеновића бб, Бања Лука.

 

 

CIJENE USLUGA OBJAVLJIVANЈA I OGLAŠAVANЈA

Уплате за документа која се објављују у рубрици ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТА треба извршити на шалтерима ПОШТА Републике Српске испуњавањем уплатнице Службеног гласника.