Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Оглашавање у Службеном гласнику

ЦИЈЕНЕ УСЛУГА ОБЈАВЉИВАЊА И ОГЛАШАВАЊА

у “Службеном гласнику Републике Српске” са ПДВ-ом

 ● Цијене објава огласа у “Службеном гласнику Републике Српске” за правна лица утврђују се у износима како слиједи:

- објављивање статута, колективних уговора и осталих општих аката правних лица - цијена за једну започету страницу објаве

210,60 КМ,

- објављивање правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста министарстава, републичких органа, републичких управних организација и осталих управа - цијена за једну започету страницу објаве 

152,10 КМ,

- објављивање одлука, рјешења, конкурса, обавјештења, јавних позива, лицитација и других објава - цијена по једном куцаном реду на формату А4

7,02 КМ,

- објављивање уписа у судски регистар правних лица, удружења грађана, фондација, као што су: оснивање, брисање, измјена, допуна, одбацивање захтјева; измјена података (адреса, оснивач и други подаци); смањење/повећање основног капитала; преузимање, стицање и свака намјена дионица, престанак рада и слично, те објаве судских огласа, као што су позив на рочиште, стечај забиљежбе, отварање, позив за диобу, затварање, одбијање приједлога за стечај и слично), ликвидација (забиљежбе, отварање, позив на расправу, затварање, одбијање приједлога за ликвидацију и слично), оставински поступак, постављење привременог заступника и остали судски огласи и слично - цијена по једном куцаном реду на формату А4

8,19 КМ,

- објављивање изгубљеним или неважећим докумената, као што су: лиценца, ПДВ увјерење, потврда о регистрацији дјелатности, зелени картон, полиса осигурања, мјеница, дозвола за рад, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, печати, штамбиљи, регистарске таблице и слично - цијена по једном документу.

23,40 КМ.

 

● Цијене објава огласа у “Службеном гласнику Републике Српске” за физичка лица утврђују се  у износу:

- за проглашење умрлим (несталих) и доказивање смрти - цијена по једном куцаном реду на формату А4 

5,00 КМ,

- за изгубљене и украдене личне документе (лична карта, дозвола за рад; полиса осигурања, мјеница, возачка дозвола, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, зелени картон, лиценца превозника; индекс, вједочанство, увјерење о положеном испиту; радна књижица, дипломатска и боравишна картица, војна књижица, банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство и слично, регистарске таблице) који су издати од стране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ - цијена по једном документ

7,00 КМ,

- за изгубљене и украдене путне исправе (пасош, дипломатски пасош, службени пасош, заједнички пасош, путни лист, поморска, односно бродска књижица и други документи којима се у складу са међународним уговором омогућава путовање држављана БиХ у иностранство) које су издате од стране надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ - цијена по једном документу

15,00 КМ,

- за изгубљене и украдене личне документе/ствари (лична карта, дозвола за рад, полиса осигурања, мјеница, возачка дозвола, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, зелени картон, лиценца превозника, индекс, свједочанство, увјерење о положеном испиту, радна књижица, дипломатска и боравишна картица, војна књижица, банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство и слично, регистарске таблице) који су издати од стране надлежног органа других/страних држава - цијена по једном документу

20,00 КМ,

- за изгубљене и украдене путне исправе (пасош, дипломатски пасош, службени пасош, заједнички пасош, путни лист, поморска, односно бродска књижица и други документи којима се у складу са међународним уговором омогућава путовање страних држављана у иностранство) које су издате од стране надлежног органа других/страних држава - цијена по једном документу

40,00 КМ.

 

Напомена:

- страница је куцана страница текста у формату А4, писмо величине 12 pt (фонт) у прореду 12 pt;

- ред је куцани ред на формату А4 са писмом величине 12 pt (фонт), а број редова подразумијева број предмета у заглављу, текст и потпис.

Електронску верзију вашег огласа (конкурса, јавних позива, обавјештења, аката градова, општина, предузећа и установа) за објаву можете доставити на е-маил: sgrs.oglasi@slglasnik.org. Додатне информације можете добити на број телефона: 051/456-344.

Електронску верзију судских објава можете доставити на е-маил: sgrs.oglasi.su@slglasnik.org или путем телефакса 051/456-342.

Да би ваш оглас био објављен у једној од ових рубрика, уз електронску верзију, коју шаљете на наведене е-маил адресе, неопходно је доставити оригинал огласа (са печатом и потписом) на адресу ЈУ Службени гласник Републике Српске, Вељка Млађеновића бб, Бања Лука.

 

 

Cijene usluga objavljivanja i oglašavanja

Уплате за документа која се објављују у рубрици ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТА треба извршити на шалтерима ПОШТА Републике Српске испуњавањем уплатнице Службеног гласника.