Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

О нама

СТАТУС ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

Јавна установа Службени гласник Републике Српске је правни сљедбеник Јавног предузећа Службени гласник Републике Српске, основаног Законом о објављивању републичких прописа, 8. августа 1992. године. Одлуком Владе Републике Српске, од 28. октобра 2005. године, Јавно предузеће је трансформисано у Јавну установу Службени гласник Републике Српске, а у судски регистар уписано је 12. децембра 2005. године. Скраћени назив Установе је ЈУ Службени гласник Републике Српске. Законом о објављивању закона и других прописа Републике Српске утврђено је да је “Службени гласник Републике Српске” службено гласило Републике Српске. Први број гласила “Службени гласник Републике Српске” штампан је 15. јануара 1992. године.

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ УСТАНОВОМ

Органи Установе су:

 1. Управни одбор,
 2. Директор.

Установом управљају и руководе директор, који је истовремено главни и одговорни уредник “Службеног гласника Републике Српске” и Управни одбор.

ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ

Дјелатности које су предмет пословања Установа врши преко својих организационих јединица:

 • Кабинет директора,
 • Служба редакције,
 • Штампарија,
 • Служба набавке и продаје,
 • Служба финансијско-рачуноводствених послова,
 • Служба за правне, кадровске и опште послове.

ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Установа обавља дјелатност од општег интереса, тј. издаје и штампа “Службени гласник Републике Српске”. Основни садржај “Службеног гласника Републике Српске” утврђен је Законом о објављивању закона и других прописа Републике Српске. “Службени гласник Републике Српске” излази по потреби, а изузетно због нарочите хитности може се издати и ванредни.
У “Службеном гласнику Републике Српске” се објављују прописи и други акти које у оквиру своје надлежности доносе:

 • Предсједник Републике Српске,
 • Народна скупштина Републике Српске,
 • Вијеће народа Републике Српске,
 • Влада Републике Српске и
 • Уставни суд Републике Српске.

У “Службеном гласнику Републике Српске” објављују се и прописи и други акти које доносе:

 • министарства, републичке управе и републичке организације,
 • Републичка изборна комисија,
 • Уставни суд Босне и Херцеговине и
 • други органи и институције Босне и Херцеговине и Републике Српске, ако је законом прописано објављивање њихових прописа.

Гласило се штампа на језицима конститутивних народа, ћирилицом и латиницом. Устав Републике Српске, члан 7. став 1. члана 7. замјењује се Амандманом LXXI, који гласи “Службени језици Републике Српске су: језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа. Службена писма су ћирилица и латиница.”

Дјелатности Јавне Установе Службени гласник Републике Српске су:

 • производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона,
 • производња канцеларијског материјала од папира,
 • производња осталих производа од папира и картона,
 • штампање новина,
 • остало штампање,
 • услуге припреме за штампу и објављивање,
 • књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности,
 • умножавање (репродукција) снимљених записа,
 • остала прерађивачка индустрија д.н,
 • посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном, обућом, и производима од коже,
 • трговина на велико електричним апаратима за домаћинство,
 • трговина на велико осталом робом за домаћинство,
 • трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом,
 • трговина на велико осталим машинама и опремом,
 • трговина на велико хемијским производима,
 • трговина на велико осталим полупроизводима,
 • трговинa на мало књигама у специјализованим продавницама,
 • трговина на мало новинама, папиром, и писаћим прибором у специјализованим продавницама,
 • трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама,
 • трговина на мало преко поште или интернета,
 • остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
 • друмски превоз робе,
 • издавање књига,
 • издавање новина,
 • издавање часописа и периодичних публикација,
 • дјелатност снимања звучних записа и издавање музичких записа,
 • остала издавачка дјелатност,
 • рачунарско програмирање,
 • обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности,
 • интернетски портали,
 • остале информационе услужне дјелатности д.н,
 • агенције за рекламу и пропаганду,
 • специјализоване дизајнерске дјелатности,
 • дјелатност преводиоца и тумача,
 • фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне дјелтности,
 • организација састанака и пословних сајмова,
 • остале пословне помоћне услужне дјелатности,
 • спољнотрговински промет робе (увоз, извоз) у оквиру регистроване дјелатности.
Opšta politika bezbjednosti informacija
Misija i vizija Ustanove