Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 74/22

Службени гласник РС, број 74/22
Zasto vam je potreban glasnik

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 74/22, од 5.8.2022. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о педесетој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом

Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Града Добоја

Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о облику, садржају и обрасцу дозволе за риболов

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Правилник о начину и поступку сакупљања, складиштења и третмана медицинског отпада

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Правилник о измјенама и допунама Прaвилника o 40-чaсoвнoj рaднoj седмици у срeдњoj шкoли

Рјешење о престанку дужности члановима Управног одбора ЈУ Народна библиотека “Веселин Маслеша” Лакташи

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека “Веселин Маслеша” Лакташи

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Упутство о измјенама Упутства о простору и опреми нотарске канцеларије

Рјешење број: 08.021/153-575/22

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова детаљних геолошких истраживања, израде и ревизије геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних сировина и послове стручног надзора над извођењем геолошких истраживања, број: 05.04/310-384-1/22

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Лиценца за “ELTRON” društvo s ograničenom odgovornošću za projektovanje, nadzor i konsalting Banja Luka, број регистра: 3/2022

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Шарговац, град Бања Лука, број: 21.04/951-2485/16

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Трњаци, град Бијељина, број: 21.08/951-103/19

Закључак о исправци грешке у Допунском рјешењу о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Шарговац, град Бања Лука, број: 21.04/951-2485/16

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о садржају, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама

Одлука о утврђивању листе најрепрезентативнијих услуга повезаних са платним рачуном

Одлука о утврђивању садржаја информативног прегледа услуга и накнада повезаних са платним рачуном

Одлука о утврђивању форме и садржаја извјештаја о накнадама за услуге повезане са платним рачуном

Одлука о измјенaма и допунама Одлуке о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство Републике Српске

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком хидрометеоролошком заводу

ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Јавноважећи програм оспособљавања за бравара-заваривача

Јавноважећи програм оспособљавања за рецепционера

УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 4217/20

Рјешење број: АП 1055/21

https://online.slglasnik.org/sr/pregled