Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 59/22

Службени гласник РС, број 59/22
Zasto vam je potreban glasnik

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 59/22, од 22.6.2022. године, објављено је:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о усвајању Кадровског плана Владе за 2022. годину

Одлука о усвајању Листе приоритетних задатака за деминирање у 2022. години

Одлука о давању сагласности, број: 04/1-012-2-1973/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1992/22

Одлука о давању сагласности за уступање службеног коња Министарства унутрашњих послова

Одлука о одобравању средстава, број: 04/1-012-2-1991/22

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1968/22

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1969/22

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1970/22

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1971/22

Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-1972/22

Одлука о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена - серпентинисаног перидотита на лежишту “Мамићи” код Приједора

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича

Одлука о измјени Одлуке о коришћењу средстава гранта за посебне намјене прикупљених на издвојеном рачуну “Фонд Партнер”

Рјешење о давању сагласности за закључење уговора о закупу пословног простора у Источном Новом Сарајеву

Рјешење о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за обављање привредно- спортског риболова и изградњу спортских и објеката туристичке инфраструктуре на подручју општине Пелагићево

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Mинистарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Mинистарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности руководиоца Централне јединице за хармонизацију за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у Министарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности руководиоца Централне јединице за хармонизацију за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства управе и локалне самоуправе

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства управе и локалне самоуправе

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за урбанизам и просторно планирање у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Рјешење о постављењу помоћника министра за урбанизам и просторно планирање у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о постављењу помоћника министра за пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за ветеринарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о постављењу помоћника министра за ветеринарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о постављењу секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за жељезнички, водни и ваздушни саобраћај у Министарству саобраћаја и веза

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за жељезнички, водни и ваздушни саобраћај у Министарству саобраћаја и веза

Рјешење о разрјешењу помоћника министра у Ресору за правне послове у Министарству трговине и туризма

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору туризма и угоститељства у Министарству трговине и туризма

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору туризма и угоститељства у Министарству трговине и туризма

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за законодавство

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за законодавство

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику

Рјешење о разрјешењу дужности помоћника директора за Сектор за управљање наплатом пореза у Пореској управи Републике Српске

Рјешење број: 04/1-012-2-1985/22

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Правилник о садржини и форми обрасца извјештаја о промјенама на капиталу

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике

Правилник o измјенама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о измјени и допуни Правилника o условима за стицање лиценце за извођење радова у шумарству

Правилник о измјенама Правилника о максималним нивоима остатака пестицида у храни и у храни за животиње и на храни и на храни за животиње

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и поступку управљања отпадом од дуготрајних органских загађујућих материја

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Дворови, град Бијељина, број: 21.08/951-102/19

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, број: 01-219-9/22/Р-37-170

Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, број: 01-173-8/22/Р-37-169

САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ БиХ

Закључак број: УП/I 02-26-1-57-8/21

https://online.slglasnik.org/sr/pregled