Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 1/22

Службени гласник РС, број 1/22
NARUDŽBENICE ZA 2022_cir
NARUDŽBENICE ZA 2022_lat

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 1/22, од 11.1.2022. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука o најнижој плати у Републици Српској за 2022. годину

Одлука o утврђивању плате предсједника Владе Републике Српске и министара у Влади Републике Српске

Одлука о спровођењу мултилатералне компензације и цесије

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4054/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4055/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4050/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4053/21

Одлука о давању сагласности на коначан отпис ненаплативих потраживања ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Одлука број: 04/1-012-2-4036/21

Одлука број: 04/1-012-2-4035/21

Одлука о усвајању стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2021-2027. године

Одлука о одређивању произвођача који ће испоручивати електричну енергију за потребе пружања услуге јавног снабдијевања у периоду од 2022. до 2024. године

Одлука о одређивању резервног снабдјевача електричном енергијом

Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-4008/21

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-4012/21

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-4006/21

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-4005/21

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-4004/21

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-4003/21

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-4002/21

Одлука о оснивању права стварне службености на земљишту у власништву Републике Српске на подручју општине Пале у корист ДОО “Термаг” Рогатица

Одлука о давању сагласности на Измјене Програма рада и финансијског плана ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова за 2021. годину

Одлука o измјени и допуни Oдлуке о оснивању Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-4001/21

Одлука о измјенама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/22. години на јавним високошколским установама

Рјешење о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица ради обављања ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира

Рјешење о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општина Шамац и Пелагићево ради обављања ратарско-сточарске производње

Рјешење о именовању чланова Савјета за стране инвеститоре Републике Српске

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Правилник о условима за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Правилник о условима за запошљавање, статусу и положају интерних ревизора у јавном сектору

Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања интерне ревизије

Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова и ревизији статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству привреде и предузетништва

Исправка Годишњег плана специјализација и супспецијализација за Републику Српску за 2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/21)