Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 110/21

Службени гласник РС, број 110/21
Objavljen je novi broj

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 110/21, од 7.12.2021. године, објављено је:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о разрјешењу члана Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске

Одлука о разрјешењу члана Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске

Одлука о престанку функције омбудсмана за дјецу

Закључак у вези са Нацртом закона о културним добрима

Закључак у вези са Нацртом закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица

Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3517/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3519/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3518/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3511/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3514/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3516/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3513/21

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избoр и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избoр и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избoр и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избoр и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избoр и именовање чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

Одлука број: 04/1-012-2-3520/21

Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу Младену Благојевићу

Одлука о преносу права својине на залихама заштитне опреме, број: 04/1-012-2-3533/21

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-3521/21

Одлука број: 04/1-012-2-3522/21

Одлука о преносу власништва, број: 04/1-012-2-3527/21

Одлука o измјени Одлуке о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена, број: 04/1-012-2-3534/21

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука

Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе “Андрићев институт” у Вишеграду

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе “Андрићев институт” у Вишеграду

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за фармацију у Министарству здравља и социјалне заштите

Рјешење о постављењу помоћника министра у Ресору за фармацију у Министарству здравља и социјалне заштите

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о измјени Правилника о условима и методологији финансирања изградње система за наводњавање и одржавању и управљању изграђеним системима

МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству породице, омладине и спорта

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Програм оспособљавања за контролора у машинству

Програм оспособљавања за пословођу у производњи

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о престанку дужности директору ЈУ Народна библиотека “Војислав Лубарда” Рогатица

Рјешење о именовању директора ЈУ Народна библиотека “Војислав Лубарда” Рогатица

Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈУ Народна библиотека “Љубо Михић” Љубиње

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека “Љубо Михић” Љубиње

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о удјелима отвореног инвестиционог фонда

Правилник о Регистру емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

https://slglasnik.org/cyr/aktuelno/obavjestenja/najbepnitse-za-protivpozharne-aparate