Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 91/20

Објављен је СГРС 91/20
Sadrzaj za broj 091_20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 91/20, од 16.9.2020. године, објављујемо:


ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлукa о престанку мандата члана Сената Републике Српске


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлукa о преносу акција Републике Српске у А.д. “Град” Бијељина на Град Бијељину

Одлукa о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2382/20

Одлукa о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2381/20

Одлукa о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2380/20

Одлукa број: 04/1-012-2-2371/20

Одлукa о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-2367/20

Одлукa о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-2366/20

Одлукa о преношењу посједа, односно права коришћења на непокретности, број: 04/1-012-2-2365/20

Одлукa о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-2368/20

Одлукa о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-2369/20

Одлукa о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-2370/20

Одлукa о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Одлукa о усвајању Извјештаја о извршењу Производно-финансијског плана Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац за период од 1.1. до 31.12.2019. године

Одлукa о утврђивању стандарда и критеријума за избор три члана из Републике Српске у Управни одбор Компаније за пренос електричне енергије у БиХ “Електропренос БиХ - Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука

Одлукa о расписивању Јавног конкурса за избор три члана из Републике Српске у Управни одбор Компаније за пренос електричне енергије у БиХ “Електропренос БиХ - Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука

Одлукa о допунама Одлуке о додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске ЗЗ “Ливач” Лакташи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 113/06, 19/12 и 50/19)

Одлукa о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2378/20

Одлукa о измјени и допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2379/20

Рјешење број: 04/1-012-2-2383/20

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука

Рјешење о разрјешењу дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање дугом у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање дугом у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. дужности секретара Министарства финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија Републике Српске

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Нови Град

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Нови Град

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар Петрово, Петрово

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар Петрово, Петрово


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Правилник о начину обављања послова управљања одузетом имовином

Допуна листе вјештака, број: 08.020/704-79/20


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Приједор 2, град Приједор, број: 21.08/951-66/19

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Братунац, oпштина Братунац, број: 21.04/951-651/20

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Доле, општина Шековићи, број: 21.08/951-40/20

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Доле, општина Шековићи, број: 21.08/951-41/20

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Доле, општина Шековићи, број: 21.08/951-42/20