Дикта регистар омогућава да се брзо установи у којем је броју, које године и на којој страни “Службеног гласника Републике Српске” или “Службеног гласника Босне и Херцеговине” објављен пропис који корисника интересује и шта је правна цјелина коју корисник треба да примијени.

Корисник Дикта регистра одређује која је ријеч кључна: за пропис који га интересује, или за правни институт из прописа, или за правни однос који се прописом уређује, или за права и обавезе које из прописа произилазе, или за институцију, установу, предузеће, организацију, службу, поступак или за неки појам. Када одреди кључну ријеч, корисник узима Азбучни регистар кључних ријечи и према почетном слову проналази кључну ријеч.

Када се појам састоји од једне ријечи, онда је он регистрован само под једним словом на примјер "Концесије" регистроване су под словом "К". Код неких појмова који имају више ријечи редослијед ријечи је мијењан тако да је појам регистрован под више слова.

На примјер под словом "В" редни број 185 регистрован је појам "Вриједносне хартије - централни регистар - тржиште", док је под словом "Т" редни број 100 регистрован појам "Тржиште хартија од вриједности - централни регистар" надаље под словом "Х" редни број 2 регистрован је појам "Хартије од вриједности - централни регистар - тржиште" и најзад под словом "Ц" редни број 13 регистрован је појам "Централни регистар - хартије од вриједности - тржиште".

Која год ријеч да је кори¬шће¬на довела је до истог циља - сазнања да је тражени пропис у групи 5, подгрупа 2.

Уз кључну ријеч је разломак према чијем се бројитељу одређује група, а према именитељу подгрупа. Када је кључној ријечи одредио групу и подгрупу, корисник, у Регистру правних прописа Републике Српске или Босне и Херцеговине, пребацује преградни картон групе у лијеву страну. Потом корисник листа стране, према подгрупи на коју је упућен, и на тој страни чита прописе подгрупе док не наиђе на пропис који га интересује. Када испод прописа нема упуте онда је то пропис, који је правна цјелина, и који се примјењује. Када се пропис мијења, допуњава или исправља или је повезан са неким другим прописом испод њега је упута која на то упућује.

Извршимо провјеру на примјеру кад нам је кључна ријеч "Вриједносне хартије". У Азбучном регистру кључних ријечи под словом "В" проналазе се ријечи "Вриједносне хартије - централни регистар - тржиште" и разломак 5/2 који упућује на групу 5 и подгрупу 2. У Дикта регистру за 2017. годину листају се стране Основног улошка, групе 5, док се не наиђе на страну на којој је подгрупа 2. Потом се почну читати прописи подгрупе. Под редним бројем 21 налази се упис: Закон о тржишту хартија од вриједности - СГ РС бр. 92/06-1, 34/09, 30/12-1, 59/13-23 I 108/13-10, а то је пропис који је тражен.

Из примјера се види да упис садржи назив прописа (закон), када је пропис и на којој страни службеног гласника објављен и да пропис (закон) прати 27 подзаконских акта.

Када корисник прегледа основни или допунске улошке подгрупе, он може бити сигуран у стање које је установио закључно са бројем службеног гласника који је на основном или допунском улошку назначен, ако код себе нема службених гласника који су касније објављени. Када корисник има код себе службених гласника који су објављени послије закљученог стања, онда и њих треба прегледати и тако доћи до ажурног стања.

Са допунским улошком који се прими, неажурност се отклања. Међутим, долазе нови бројеви службеног гласника, па се случај неажурности понавља.

Дикта регистар за 2017. годину доставља се кориснику са жељом да му служи у свакодневном раду и са молбом да, по могућности писмено, саопшти оцјену, сугестије или приједлоге које би издавач примио са захвалношћу.