Објављен је СГРС 39/17

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о измјени и допуни Уредбе о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе
Одлука о давању сагласности на Програм за заштиту потрошача у Републици Српској за 2017-2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за 2016. годину ЈУ Службени гласник Републике Српске
Одлука о давању сагласности на Програм развоја ЈУ Службени гласник Републике Српске за период 2017-2020. године
Одлука о преносу права располагања на стамбеним јединицама, број: 04/1-012-2-886/17
Одлука о допуни Одлуке о преносу права својине на некретнинама, број: 04/1-012-2-885/17
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-882/17
Одлука о измјенама Одлуке о преносу права располагања и коришћења на стамбеним јединицама, број: 04/1-012-2-884/17
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању накнаде за рад Комисије за ревизију приватизације државног капитала у предузећима и банкама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 10/13 и 88/13)
Рјешење број: 04/1-012-2-881/17
Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта
Рјешење о постављењу помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за законодавство
Рјешење о постављењу директора Републичког секретаријата за законодавство

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности кадета

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о начину и критеријумима расподјеле средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних болести

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник o поступку утврђивања испуњености услова за оснивање библиотека

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Рјешење по Захтјеву привредног субјекта “Ortho life” д.о.о. Бихаћ против Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона
Рjeшење по заједничком Захтјеву за покретање поступка привредних субјеката: Приватна здравствена установа Апотека ИБН-СИНА Тузла и Комора магистара фармације Тузланског кантона против Завода здравственог осигурања Тузланског кантона

Исправка коефицијената потрошачких цијена у Републици Српској у мају 2016. године